Alle bestellingen worden binnen 3 werkdagen verzonden

Algemene voorwaarden

Definities

Artikel – Item(s) voor de hond of de hondeneigenaar, waaronder hondenkussens, halsbanden en riemen, manden, dekens en overige accessoires voor baas of hond die online worden aangeboden in de online shop.

Koopovereenkomst – Koopovereenkomst: een overeenkomst gesloten tussen gebruiker en Designdog. met betrekking tot de online verkoop van het artikel in de online shop.

Algemene voorwaarden – Deze algemene voorwaarden.& nbsp;Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van  Designdog De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite: http://www.designdog.nl Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
Privacy beleid – Het privacy beleid zoals bepaald door Designdog is vermeld op de website http://www.designdog.nl 

Designdog– Designdog: de online store Designdog, eenmanszaak (Kamer van Koophandelnummer: 82701865).Gebruiker – De consument, wie de online webshop http://www.designdog.nl  bezoekt en gebruikt.
Online shop – De online store op http://www.designdog.nl website.

Website – http://www.designdog.nl

1 BEDRIJFSGEGEVENS

1.1 Designdog kunt u bereiken via telefoon/WhatsApp op +31(0) 6 12471122, of via e-mail info@designdog.nl of via het volgende adres: Designdog, Hazelaar 3, 5757 CB Liessel Nederland. 

1.2 Designdog is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Eindhoven, onder het nummer 82701865. Het BTW nummer van Designdog is NL003719967B17

2 DE OVEREENKOMST

2.1 Een overeenkomst tussen Designdog en een klant komt tot stand nadat een bestelling-opdracht door Designdog op haalbaarheid is beoordeeld.

2.2 Designdog behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

2.3 Designdog is gerechtigd een controle uit te voeren in geval van een bestelling waarbij gekozen wordt voor betaling achteraf of een Creditcard. Op basis van deze controle kan Designdog een alternatieve betaalwijze aanbieden of de bestelling annuleren. Bij grotere bedragen kan Designdog als voorwaarde stellen, dat de bestelling onder rembours wordt verzonden. Designdog betaald in dit geval de rembourskosten.

2.4 Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 dagen na aflevering van het goed.

3 TOEPASSELIJKHEID

3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de gebruiker tijdens het gebruik van de website  http://www.designdog.nl

3.2 Door een bestelling in de online store te plaatsen, aanvaardt de gebruiker de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden.

3.3 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Designdog behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

3.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Designdog erkend.

3.5 Designdog garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

4 BESTELPROCES

4.1 Een bestelling kan worden geplaatst door een (of meer) artikelen in de online store te selecteren, de grootte te kiezen en vervolgens te klikken op ‘IN WINKELMAND’. Zo wordt het artikel in de winkelmand geplaatst. Om de bestelling te plaatsen dien je op het tassymbool te klikken, gevolgd door de knop ‘AFREKENEN’.

Er verschijnt zo een overzicht van de bestelling, inclusief prijs, aantal stuks per artikel, de verzendkosten. Als de gebruiker akkoord gaat met de bestelling, kan de gebruiker doorgaan naar het betalingsproces door op de knop ‘DOORGAAN NAAR AFREKENEN’ te klikken. Voordat de bestelling definitief geplaatst kan worden zijn er drie mogelijkheden. De gebruiker kan inloggen op zijn account. Als de gebruiker nog geen account heeft, kan de gebruiker een account aanmaken. Het is ook mogelijk om een ​​bestelling zonder account te plaatsen.

De gebruiker moet een betaalmethode selecteren en de Algemene Voorwaarden accepteren door het vakje aan te vinken. Door op de knop ‘BESTELLING PLAATSEN’ te klikken accepteert de gebruiker de Algemene Voorwaarden. Zodra de betaling is geaccepteerd, ontvangt de gebruiker een bevestiging van de bestelling per mail. Daarnaast wordt de bestelling ook bevestigd op het scherm website.

4.2 De artikelen van Designdog in de online store  http://www.designdog.nl moeten worden beschouwd als een uitnodiging van Designdog om een aanbod te doen aan de gebruiker.

4.3 Een koopovereenkomst komt tot stand nadat Designdog een orderbevestiging per e-mail heeft verzonden naar het e-mailadres dat door de gebruiker is opgegeven en Designdog de betaling heeft ontvangen. De e-mailbevestiging bevat alle relevante informatie met betrekking tot het verkoopcontract. Elk verkoopcontract wordt gesloten onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van het betreffende artikel.

4.4 Designdog behoudt zich het recht voor om welke bestelling dan ook te weigeren. Designdog behoudt zich ook het recht om elke aankoop (een bestelling die al is geaccepteerd door Designdog) te annuleren in, onder andere de volgende situaties, zonder aansprakelijk te zijn voor enige schade en/of kosten.

  • Het artikel is niet beschikbaar/op voorraad. De betalingen wordt (deels)terugbetaald).
  • Designdog heeft een gegronde reden(en) om aan te nemen dat de bestelling door wederverkoper(s) is geplaatst.
  • Designdog heeft alle redenen om aan te nemen dat de bestelling werd geplaatst door iemand onder de leeftijd van zestien (16) jaar.
  • Het artikel is te laag of verkeerd geprijsd.
  • Designdog kan de bestelling niet leveren op het door de gebruiker opgegeven adres.
  • De factureringsinformatie zoals verstrekt door de gebruiker is onjuist of niet verifieerbaar. De bestelling wordt gemarkeerd door het beveiligingssystemen van Designdog als een “ongebruikelijke bestelling” of een “bestelling die in aanmerking komt voor fraude “
  • De bankoverschrijving wordt niet binnen twaalf (12)kalenderdagen na acceptatie van de gebruiker ontvangen.

5 LEVERING

5.1 Bestellingen geplaatst op http://www.designdog.nl  worden aan de gebruiker geleverd nadat de betaling is ontvangen. Designdog streeft ernaar om de bestelling te leveren binnen vier (5) werkdagen, gerekend vanaf de dag dat de bestelling en betaling beide zijn bevestigd door Designdog aan de gebruiker.

5.2 Levering van Designdog naar Gebruiker vindt plaats op het afleveradres dat door Gebruiker wordt verstrekt.

5.3 Aan de leveringsplicht van Designdog zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Designdog geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

5.4 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

5.5 In het kader van de regels van de wet koop op afstand zal Designdog bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), er is om andere redenen vertraging of een bestelling kan niet, dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

5.6 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

6 WIJZIGING VAN ADRES EN / OF VERHUIZING

6.1 Gebruiker dient Designdog tijdig op de hoogte te stellen van elke wijziging van het adres en/of verhuizing. Als de gebruiker een adreswijziging en/of verhuizing niet meldt, is dit geheel voor rekening en risico van de gebruiker. Tot het moment dat Designdog een adreswijziging en / of kennisgeving van verhuizing heeft ontvangen, wordt de Gebruiker geacht zich te bevinden op het adres zoals aangegeven door de Gebruiker bij plaatsing van de bestelling en blijft de Gebruiker aansprakelijk voor het Artikel besteld door de Gebruiker en afgeleverd aan Gebruiker door Designdog ten allen tijde.

6.2 Alle prijzen op http://www.designdog.nl zijn exclusief eventuele verzendkosten. Tijdens het plaatsen van een bestelling wordt de Gebruiker op de hoogte gebracht van de toepasselijke verzendkosten en keurt de Gebruiker deze verzendingskosten goed door de bestelling te bevestigen.

6.3 Gebruiker betaalt de bestelling door voorafgaande betaling via een van de ondersteunde betaalmethoden die zijn aangegeven: IDEAL of betaling bij afhalen (afhalen enkel in overleg).

6.4 De prijzen die op de http://www.designdog.nl en/of in advertenties worden vermeld, kunnen zonder voorafgaande aankondiging door Designdog worden gewijzigd. De prijzen vermeld in de orderbevestiging op het door Gebruiker verstrekte e-mailadres zoals vermeld in Artikel 4.3 is bindend. Als de prijzen vermeld in de orderbevestiging hoger zijn dan de prijzen op de Website, heeft de Gebruiker het recht om het Contract van Verkoop te ontbinden gedurende een periode van zeven (7) werkdagen.

6.5 Hoewel de online store http://www.designdog.nl met zorg is samengesteld, is het mogelijk dat de prijsinformatie onjuist is. Designdog is niet gebonden aan een aanbieding en behoudt zich het recht voor om de bestelling te annuleren in geval van onjuiste prijsstelling zoals vermeld in Artikel 4.4.

7 ONTBINDING & RETOURZENDING

7.1 Gedurende een periode van veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van het artikel kan de gebruiker het koopcontract ontbinden door het artikel onbeschadigd, volledig en indien mogelijk in de originele verpakking, terug te zenden aan:

Designdog
Hazelaar 3
5757 CB Liessel
Nederland

7.2 Om in aanmerking te komen voor een retourzending, moet uw artikel ongebruikt zijn en in dezelfde staat als waarin u het heeft ontvangen. Het moet ook in de originele verpakking zitten en de kaartjes er nog aan. Houd er rekening mee dat we producten met monogram of aangepaste producten strikt niet terugbetalen of ruilen, tenzij het artikel defect is. Dit omvat producten die zijn gegraveerd of custom made producten.

7.3 Het artikel moet uiterlijk 30 dagen nadat de bestelling is geplaatst bij de gebruiker worden afgeleverd. Als Designdog het artikel niet (op tijd) levert, heeft de gebruiker het recht om de aankoop onmiddellijk te ontbinden. Het voorgaande is niet van toepassing indien partijen een ander leveringsschema overeenkomen.

7.4 Indien de gebruiker gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de gemaakte kosten van retourzending voor rekening van de gebruiker. Mocht de bestelling gedeeltelijk worden retourneert wordt het teruggestuurde deel teruggestort op de rekening van de gebruiker middels hetzelfde betaalmiddel als waarmee de gebruik heeft betaald. Dit bedrag zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien(14) dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door Designdog of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

7.5 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Designdog heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Designdog. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Designdog er zorg voor dat binnen 14 werkdagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

7.6 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

Goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.

Voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen.

8 DOUANE, ACCIJNZEN EN BELASTINGEN

8.1. De klant is zelf verantwoordelijk voor de producten die online worden besteld bij www.designdog.nl dat deze legaal in het land van bestemming kan worden geïmporteerd. Wanneer je besteld bij Designdog, is de ontvanger de importeur van de producten en moet hij voldoen aan alle wetten en voorschriften van het land van bestemming. Het land van bestemming kan worden onderworpen aan invoerbelastingen, douanerechten en kosten voor bestellingen die worden verzonden naar landen buiten de Europese Unie.

De ontvanger van een internationale zending kan onderworpen zijn aan dergelijke invoerbelastingen, douanerechten en kosten, die worden geheven zodra een zending uw land bereikt. Extra kosten voor inklaring zijn voor rekening van de ontvanger; Designdog heeft geen controle over deze kosten en kan niet voorspellen wat deze kosten zijn.

8.2 Designdog adviseert de klant om contact op te nemen met het lokale douanekantoor voor lopende kosten voordat hij een bestelling plaatst, om onverwachte kosten te voorkomen.

9 AFWIJKINGEN

9.1 Designdog kan niet garanderen dat de kleur, de afmeting en / of de tekst van het Artikel zoals weergegeven op de Website exact overeenkomt met het Artikel zoals door Designdog aan de Gebruiker geleverd. Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Designdog gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

9.2 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

9.3 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

9.4 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

10 PRIVACY

10.1 De persoonlijke gegevens zoals door Gebruiker verstrekt voor het plaatsen van een bestelling worden verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid.

10.2 Indien u een bestelling plaatst bij Designdog , dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Designdog. Designdog houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie ons privacy beleid.

10.3 Designdog respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

10.4 Designdog maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen. Zie ons Privacy beleid.

11 INTELLECTUELE EIGENDOM

11.1 Designdog is eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het Artikel.

11.2 Eigendom van alle door Designdog aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Designdog zolang de afnemer de vorderingen van Designdog uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Designdog wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

11.3 De door Designdog geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

11.4 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

11.5 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Designdog of een door Designdog aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Designdog haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

11.6 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Designdog zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

11.7 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Designdog.

12 AANSPRAKELIJKHEID

12.1 Voor zover toegestaan ​​door de wet, sluit Designdog alle aansprakelijkheid uit voor eventuele schade die Gebruiker lijdt indien het door Gebruiker bestelde Artikel niet beschikbaar en / of niet (op tijd) afgeleverd is.

12.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 12.1, en voor zover toegestaan ​​door de wet, is de aansprakelijkheid van Designdog beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het betreffende Artikel.

12.3 Designdog is geen enkel geval aansprakelijk, voor zover toegestaan door de wet, voor schade of letsel aan producten, dieren of mensen. De verantwoording van het gebruik van producten ligt bij de gebruiker.

12.4 Designdog is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

13 OVERMACHT

13.1 In geval van overmacht heeft Designdog het recht om al haar verplichtingen uit hoofde van de Koopovereenkomst op te schorten. Een geval van overmacht omvat staking, uitval, ziekte of import / exportverboden bij Designdog of bij door Designdog ingeschakelde derden.

13.2 Ingeval het duidelijk is dat de periode van overmacht langer dan twee maanden zal duren, heeft elk van de partijen het recht om de verkoopovereenkomst te ontbinden zonder de verplichting om enige schadevergoeding te betalen.

13.3 Designdog behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Designdog gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

13.4 Indien Designdog bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

14 GARANTIES

14.1 Designdog garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

14.2 De garantietermijn van Designdog komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Designdog is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

14.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Designdog) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk (via e-mail of briefpost) te melden aanDesigndog. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 7 dagen na levering aan Designdog schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

14.4 Indien klachten van de afnemer door Designdog gegrond worden bevonden, zal Designdog naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Designdog en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Designdog) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Designdog gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Designdog voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

14.5 Designdog is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

14.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Designdog in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Designdog en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

15 VRAGEN EN KLACHTEN

15.1 Voor vragen / informatie kan de gebruiker contact opnemen met de WhatsAppservicedienst op telefoonnummer: +31(0)612471122 of op het e-mailadres info@designdog.nl

15.2 In het geval Gebruiker niet tevreden is met het Artikel of met andere producten en / of diensten van Designdog, heeft Gebruiker de mogelijkheid om een ​​klacht in te dienen bij de klantenserviceafdeling bij e-mailadres info@designdog.nl. Dit moet worden gedaan binnen veertien (14) kalenderdagen volgend op de dag waarop de Gebruiker de reden voor het indienen van de klacht heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken.

16 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

16.1 Op de Algemene Voorwaarden en de Verkoopovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

16.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Designdog en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de rechter kennis, tenzij Designdog er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter. Alle geschillen die voortvloeien uit de Algemene Voorwaarden en de Verkoopovereenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

De voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en opgenomen op de internetsite http://www.designdog.nl Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.